Sinds 1 februari 2017 is in Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. Je mag enkel in deze zone rijden met toegelaten voertuigen. Of een voertuig de LEZ binnen mag, hangt af van zijn euronorm. Die norm – een cijfer van 1 tot 6 – staat in principe op het inschrijvingsbewijs van het voertuig (zie rubriek ‘milieuklasse’). Hoe hoger het cijfer, hoe minder het voertuig vervuilt.

Na een inloopperiode van een maand worden overtreders beboet met 125 euro per overtreding.

Boete als gevolg van een foute registratie in de LEZ-database

Recent werden enkele klanten geconfronteerd met een boete als gevolg van een foute registratie in de LEZ-database van de stad Antwerpen.

Dat komt omdat de stad Antwerpen het inschrijvingsbewijs als uitgangspunt neemt om de euronorm te bepalen.
Als er op het inschrijvingsbewijs echter geen euronorm is ingevuld – wat dikwijls voorkomt bij oude voertuigen – wordt de euronorm bepaald op basis van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig. Zo wordt aan de wagen een euronorm toebedeeld (tabel artikel 2 van het LEZ-besluit), die niet altijd gelijk is met de reële euronorm vermeld op het gelijkvormigheidsattest.

Wij stellen vast dat oudere voertuigen daardoor dikwijls geregistreerd worden onder euronorm 3 op basis van deze tabel, hoewel het voertuig toch al een euronorm 4 heeft.

Het besluit van de stad Antwerpen bepaalt dan dat het aan de titularis van het kenteken is om de door de stad geregistreerde norm in de databank te laten aanpassen. Dit moet gebeuren binnen de 24 u na het rijden in de LEZ-zone. De eigenaar moet bewijsstukken van de effectieve euronorm voorleggen. De euronorm wordt dan gecorrigeerd en het voertuig krijgt een toelating.

Het probleem is dat een eigenaar pas kennis krijgt van deze ‘verkeerde’ registratie als hij de boete ontvangt. Uiteraard doet hij dan meteen het nodige en wordt de euronorm gecorrigeerd.

Wat voor frustratie zorgt, is dat de boete behouden blijft! Men moet dus boete betalen voor een voertuig dat niet vervuilt, maar dat enkel door de stad fout werd geregistreerd, zonder dat de eigenaar dit wist. Op het document voor de verkeersbelasting staat de correcte euronorm, namelijk euronorm 4, duidelijk vermeld!

Zo’n boete lijkt bovendien in strijd met het doel van het LEZ-reglement, namelijk het willen vermijden van effectief vervuilende voertuigen.

Deze argumenten werden al voorgelegd aan stad Antwerpen. Maar voorlopig behouden zij het standpunt dat de boete is opgelegd conform het reglement en dat het reglement bepaalt dat men de euronorm moet laten registreren.

Wij bekijken nog welke verdere stappen er zouden kunnen ondernomen worden.

Om te vermijden dat je klanten in deze situatie terecht komen, lijkt het ons nuttig dat de inschrijvingsbewijzen van de oudere voertuigen gecontroleerd worden. Bij gebreke van vermelding van euronorm op het inschrijvingsbewijs kan je de test doen op de website lez.antwerpen.be en dan desgevallend het voertuig correct laten registreren.