Privacy policy

ZAKENKANTOOR VERHEYEN respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn in veilige handen. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij hebben deze persoonlijke informatie nodig om uw verzekeringen zo vlot mogelijk te beheren.  Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door ZAKENKANTOOR VERHEYEN worden verzameld, hoe ZAKENKANTOOR VERHEYEN deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.

Door gebruik te (blijven) maken van deze Website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze Website en/of de Diensten.

ZAKENKANTOOR VERHEYEN behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of desgevallend via de Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar walterverheyen@telenet.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Door de eventuele privacy opt-in checkbox aan te klikken op formulieren op de Website, verklaart u dat u inderdaad deze Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de Website en/of de Diensten wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar walterverheyen@telenet.be.

U garandeert dat de gegevens die u aan Zakenkantoor VERHEYEN meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Zakenkantoor VERHEYEN mee te delen. ZAKENKANTOOR VERHEYEN kan u de toegang tot haar Website(s) en/of Diensten of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Indien er op onze Website of in onze Diensten iets is wat niet werkt zoals u het verwacht als het gaat om uw privacy, kunt u gerust contact met ons opnemen via helpdesk. ZAKENKANTOOR VERHEYEN, Kleine Dries 25, 8600 Diksmuide.  Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 22.05.2018.

ZAKENKANTOOR VERHEYEN leeft de Belgische wet van 8 december 1992 na m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot deze gegevens en het recht hebben de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. We zijn bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Aangifte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ZAKENKANTOOR VERHEYEN zal de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer en zal zo een identificatienummer krijgen.

Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we ze?

 • Wanneer u een offerte vraagt, vragen we u de volgende informatie: e-mailadres voornaam en uw familienaam telefoonnummer correspondentie- en facturatie-adres nummer en geboortedatum. Voor autoverzekeringen vragen wij eveneens de gegevens van het te verzekeren voertuig en uw rijbewijsgegevens op. Uw telefoonnummer is vereist en stelt onze klantendienst in staat om, indien nodig, snel contact met u op te nemen.
 • Wij kunnen van uw bezoeken aan onze website en uw bestellingen gebruik maken om u een nog meer persoonlijke winkelervaring te bieden. Dankzij deze informatie kunnen wij u planten suggereren en tips geven die u naar onze mening waardevol en nuttig zal vinden. U krijgt van ons steeds de gelegenheid ons ervan te informeren dat u deze informatie niet wenst te krijgen.
 • Wij kunnen de informatie die u ons geeft ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren. ZAKENKANTOOR VERHEYEN geeft u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen indien u dit niet wenst. Het volstaat om te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief om geen promotionele e-mails meer te krijgen of uw abonnement te wijzigen. Door het gebruiken van de ZAKENKANTOOR VERHEYEN site, gaat u akkoord met het privacy beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door ZAKENKANTOOR VERHEYEN van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan derden, uitezonderd de verzekeringsmaatschappij waar wij uw risico’s voorstellen. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of gepersonaliseerde digitale kanalen zoals onze one note account .

Voor direct marketing-doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen.

Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie en waarom wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld een beheerspakket voor polissen in portefeuille.

Wij zullen nooit geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie  en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij zullen nooit uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER.

Hoe wij gegevens verwerken

Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd (indien van toepassing), zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is strikt gelimiteerd en alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar walterverheyen@telenet.beof door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing), of indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde Dienst wenst in te trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijfmogelijkheden benutten.

U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacyvoorwaarden worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ZAKENKANTOOR VERHEYEN verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ZAKENKANTOOR VERHEYEN.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar ZAKENKANTOOR VERHEYEN, veststraat 8 in 3581 Beverlo of via e-mail met in bijlage dit verzoek sturen naar WalterVERHEYEN@telenet.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen zonder verder tegenbericht. Indien de aanvraag ongegrond zou blijken te zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering en de reden er van.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres WalterVERHEYEN@telenet.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.be en http://www.privacycommission.be.

Nieuwe Privacywet : GDPR of General Data Protaction Regulation

Zakenkantoor VERHEYEN gaat altijd zorgvuldig om met uw gegevens. Op 25/05/2018 trad bevendien de GDPR in werking. Die vervangt de Belgische Privacywet en geeft u meer inspraak in het gebruik van uw gegevens door organisaties Dit zijn de gevolgen :

 1. Veelal kunt u terecht bij uw Data Protection Officer
 2. De rechtsgronden en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens veranderen niet.
  • Zakenkantoor VERHEYEN voert het contract of de precontractuele maatregelen uit, zoals het contract inschrijven, beheren en laten uitvoeren, eventueel ten gunste van een derde.
  • Zakenkantoor VERHEYEN leeft de wettelijke verplichtingen na, zoals die over verzekeringen en het witwassen van geld.
  • Zakenkantoor Verheyen behoudt haar gerechtvaardigde belangen, zoals algemene verzekeringsdiensten verstrekken en beheren, onregelmatigheden voorkomen, direct marketing van verzekeringsproducten voeren en gegevens verwerken voor statistische doeleinden en financieel beheer.
  • Zakenkantoor VERHEYEN verwerkt uw gezondheidsgegevens niet, wij sturen deze discreet door naar eventuele betrokken medische diensten.
  • Zakenkantoor VERHEYEN mag op basis van die rechtsgronden en verwerkingsdoeleinden uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die verband houden met uw contracten. U vindt op deze website een lijst met onze partners.
 1. De bewaringstermijn is beperkt
  • Zakenkantoor VERHEYEN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk.
 1. U hebt rechten
  • U kunt op elk moment gratis uw gegevens inzien, wijzigen, overdragen en wissen. Of de verwerking ervan beperken of bezwaar aantekenen. Aanvragen dienen te gebeuren via walterverheyen@telenet.be
  • Vermeldt de datum en onderteken uw aanvraag. Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Ondernemingsnummer

0855249097

© Zakenkantoor Walter Verheyen | Privacy policyGedragsregels

Design by Boar